Photoset #18722 - hewn middles

Photo #77862
Photo #77863
Photo #77864